Graylog2 logelemző alkalmazás telepítése


Graylog logo
A logokat több forássból tudja fogadni, amelyek a Graylog2 server dolgoz fel. Az statisztikákat és grafikonok készítéséhez szükséges adatokat a MongoDB NoSQL adatbázisban tárolja, míg a logokat az Elasticsearch tartalmazza.Dokumentáció
Graylog2-serverhez:
http://support.torch.sh/help/kb/graylog2-server/installing-graylog2-server-on-debian-6
Web interface-hez:
http://support.torch.sh/help/kb/graylog2-web-interface/installing-graylog2-web-interface-on-debian-6


Graylog2-server
A működéséhez MongoDB ls Elasticsearch szükséges.
A MongoDB apt repositoryból telepíthető, mongodb-10gen a csomag neve.
Az Elasticsearch forrásból telepítendő, Java-ban íródott, így az openjdk-6-jre csomagra is szükség van.

Graylog2 struktura

Graylog2 web-interface
A Graylog2 web-interface Ruby alapokon nyugszik, így néhány másik csomag mellett a ruby1.9.2 csomagra is szükség van. A felhasználói felülete webes, így webszerverre is szükség van. A már bevállt Apache2-t használtam.

Telepítés
A dokumentáció szerint végeztem a telepítést, de az alábbi helyen kész szkript is elérhető:
http://everythingshouldbevirtual.com/ubuntu-12-04-graylog2-installation

Természetesen a szkript nem működött megfelelően, így hényány helyen módosítani kellett azt.
Debian 6.0.7-re telepítettem az alábbi szkipttel:

#! /bin/bash

#Provided by @mrlesmithjr
#EveryThingShouldBeVirtual.com
# KP mod
# Debian 6.0 Install Script
#
# setup logging
# Logs stderr and stdout to separate files.
exec 2> >(tee "./graylog2/install_graylog2.err")
exec > >(tee "./graylog2/install_graylog2.log")
#
# Apache Settings
#change x.x.x.x to whatever your ip address is of the server you are installing on or let the script auto detect your IP
#which is the default
#SERVERNAME="x.x.x.x"
#SERVERALIAS="x.x.x.x"
#
#
echo "Detecting IP Address"
IPADDY="$(sudo ifconfig | grep -A 1 'eth0' | tail -1 | cut -d ':' -f 2 | cut -d ' ' -f 1)"

SERVERNAME=$IPADDY
SERVERALIAS=$IPADDY

echo "Disabling CD Sources and Updating Apt Packages and Installing Pre-Reqs"
sudo sed -i -e 's|deb cdrom:|# deb cdrom:|' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get -qq update
sudo apt-get -y install git curl apache2 libcurl4-openssl-dev apache2-prefork-dev libapr1-dev libcurl4-openssl-dev apache2-prefork-dev libapr1-dev build-essential openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev ncurses-dev automake libtool bison subversion pkg-config python-software-properties

#Debian 6.0 Testing of all-in-one script
#sudo apt-get -y install apt-file
#sudo apt-file update

#Install Oracle Java 6
echo "Installing Oracle Java 6"
sudo apt-get install openjdk-6-jre

echo "Downloading Elasticsearch"

git clone https://github.com/elasticsearch/elasticsearch-servicewrapper.git
sudo chown -R $USER:$USER /opt

cd /opt
git clone https://github.com/elasticsearch/elasticsearch-servicewrapper.git

echo "Downloading Elastic Search, Graylog2-Server and Graylog2-Web-Interface to /opt"

wget https://download.elasticsearch.org/elasticsearch/elasticsearch/elasticsearch-0.20.6.tar.gz
wget http://download.graylog2.org/graylog2-server/graylog2-server-0.11.0.tar.gz
wget http://download.graylog2.org/graylog2-web-interface/graylog2-web-interface-0.11.0.tar.gz

#extract files
echo "Extracting Elasticsearch, Graylog2-Server and Graylog2-Web-Interface to /opt"

for f in *.tar.gz
do
tar zxf "$f"
done

# Create Symbolic Links
echo "Creating SymLinks for elasticsearch and graylog2-server"
ln -s elasticsearch-0.20.6/ elasticsearch
ln -s graylog2-server-0.11.0/ graylog2-server

#Install elasticsearch
echo "Installing elasticsearch"

mv *servicewrapper*/service elasticsearch/bin/
rm -Rf *servicewrapper*
sudo /opt/elasticsearch/bin/service/elasticsearch install
sudo ln -s `readlink -f elasticsearch/bin/service/elasticsearch` /usr/bin/elasticsearch_ctl
sed -i -e 's|# cluster.name: elasticsearch|cluster.name: graylog2|' /opt/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
/etc/init.d/elasticsearch start

#Test elasticsearch
# curl -XGET 'http://localhost:9200/_cluster/health?pretty=true'

#Install mongodb
echo "Installing MongoDB"
# KP valtoztatasa
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
echo "deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/10gen.list
sudo apt-get -qq update
sudo apt-get -y install mongodb-10gen

#Install graylog2-server
echo "Installing graylog2-server"

cd graylog2-server-0.11.0/
cp /opt/graylog2-server/elasticsearch.yml{.example,}
sudo ln -s /opt/graylog2-server/elasticsearch.yml /etc/graylog2-elasticsearch.yml
cp /opt/graylog2-server/graylog2.conf{.example,}
sudo ln -s /opt/graylog2-server/graylog2.conf /etc/graylog2.conf
sed -i -e 's|mongodb_useauth = true|mongodb_useauth = false|' /opt/graylog2-server/graylog2.conf

echo "Creating /etc/init.d/graylog2-server startup script"

(
cat <<'EOF'
#!/bin/sh
#
# graylog2-server: graylog2 message collector
#
# chkconfig: - 98 02
# description: This daemon listens for syslog and GELF messages and stores them in mongodb
#
CMD=$1
NOHUP=`which nohup`
JAVA_CMD=/usr/bin/java
GRAYLOG2_SERVER_HOME=/opt/graylog2-server
start() {
 echo "Starting graylog2-server ..."
$NOHUP $JAVA_CMD -jar $GRAYLOG2_SERVER_HOME/graylog2-server.jar > /var/log/graylog2.log 2>&1 &
}

stop() {
PID=`cat /tmp/graylog2.pid`
echo "Stopping graylog2-server ($PID) ..."
kill $PID
}

restart() {
echo "Restarting graylog2-server ..."
stop
start
}

case "$CMD" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
restart)
restart
;;
*)
echo "Usage $0 {start|stop|restart}"
RETVAL=1
esac
EOF
) | sudo tee /etc/init.d/graylog2-server

sudo chmod +x /etc/init.d/graylog2-server

#Start graylog2-server on bootup
echo "Making graylog2-server startup on boot"

sudo update-rc.d graylog2-server defaults

#Install graylog2 web interface
echo "Installing graylog2-web-interface"

cd /opt/
ln -s graylog2-web-interface-0.11.0 graylog2-web-interface

#Install Ruby
echo "Installing Ruby"

sudo apt-get -y install libgdbm-dev libffi-dev
\curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable
# KP valtoztatasa
source /etc/profile.d/rvm.sh
#source $HOME/.rvm/scripts/rvm
rvm install 1.9.2

#Install Gems
echo "Installing Ruby Gems"

cd /opt/graylog2-web-interface
gem install bundler --no-ri --no-rdoc
bundle install

#Set MongoDB Settings
echo "Configuring MongoDB"

echo "
production:
 host: localhost
 port: 27017
 username: grayloguser
 password: password123
 database: graylog2" | tee /opt/graylog2-web-interface/config/mongoid.yml

#Create MongoDB Users and Set Passwords
echo "Creating MongoDB Users and Passwords"

mongo admin --eval "db.addUser('admin', 'password123')"
mongo admin --eval "db.auth('admin', 'password123')"
mongo graylog2 --eval "db.addUser('grayloguser', 'password123')"
mongo graylog2 --eval "db.auth('grayloguser', 'password123')"

#Test Install
#cd /opt/graylog2-web-interface
#RAILS_ENV=production script/rails server

# Install Apache-passenger
echo "Installing Apache-Passenger Modules"

gem install passenger
passenger-install-apache2-module --auto

#Add passenger code
echo "Adding Apache Passenger modules to /etc/apache2/httpd.conf"

echo "LoadModule passenger_module $HOME/.rvm/gems/ruby-1.9.2-p320/gems/passenger-3.0.18/ext/apache2/mod_passenger.so" | sudo tee -a /etc/apache2/httpd.conf
echo "PassengerRoot $HOME/.rvm/gems/ruby-1.9.2-p320/gems/passenger-3.0.18" | sudo tee -a /etc/apache2/httpd.conf
echo "PassengerRuby $HOME/.rvm/wrappers/ruby-1.9.2-p320/ruby" | sudo tee -a /etc/apache2/httpd.conf

#Restart Apache2
echo "Restarting Apache2"

sudo /etc/init.d/apache2 restart
#If apache fails and complains about unable to load mod_passenger.so check and verify that your passengerroot version matches

#Configure virtualhost
echo "Configuring Apache VirtualHost"

echo "
<VirtualHost *:80>
ServerName ${SERVERNAME}
ServerAlias ${SERVERALIAS}
DocumentRoot /opt/graylog2-web-interface/public

#Allow from all
Options -MultiViews

ErrorLog /var/log/apache2/error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>" | sudo tee /etc/apache2/sites-available/graylog2

echo „<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin you@example.com
    DocumentRoot /opt/graylog2-web-interface/public

    RailsEnv 'production'

    <Directory /opt/graylog2-web-interface/public>
        Allow from all
        Options -MultiViews
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>” > tee /etc/apache2/sites-available/000-default
# Enable virtualhost
echo "Enabling Apache VirtualHost Settings"

sudo a2ensite graylog2
sudo service apache2 reload

# Restart apache
echo "Restarting Apache2"

sudo /etc/init.d/apache2 restart

#Now we need to modify some things to get rsyslog to forward to graylog. this is useful for ESXi syslog format to be correct.
echo "Updating graylog2.conf, rsyslog.conf"

sudo sed -i -e 's|syslog_listen_port = 514|syslog_listen_port = 10514|' /etc/graylog2.conf
sudo sed -i -e 's|mongodb_password = 123|mongodb_password = password123|' /etc/graylog2.conf
sudo sed -i -e 's|#$ModLoad immark|$ModLoad immark|' /etc/rsyslog.conf
sudo sed -i -e 's|#$ModLoad imudp|$ModLoad imudp|' /etc/rsyslog.conf
sudo sed -i -e 's|#$UDPServerRun 514|$UDPServerRun 514|' /etc/rsyslog.conf
sudo sed -i -e 's|#$ModLoad imtcp|$ModLoad imtcp|' /etc/rsyslog.conf
sudo sed -i -e 's|#$InputTCPServerRun 514|$InputTCPServerRun 514|' /etc/rsyslog.conf
sudo sed -i -e 's|*.*;auth,authpriv.none|#*.*;auth,authpriv.none|' /etc/rsyslog.confQ
echo '$template GRAYLOG2,"<%PRI%>1 %timegenerated:::date-rfc3339% %HOSTNAME% %syslogtag% - %APP-NAME%: %msg:::drop-last-lf%\n"' | sudo tee /etc/rsyslog.d/32-graylog2.conf
echo '$ActionForwardDefaultTemplate GRAYLOG2' | sudo tee -a  /etc/rsyslog.d/32-graylog2.conf
echo '$PreserveFQDN on' | sudo tee -a  /etc/rsyslog.d/32-graylog2.conf
echo '*.err;*.crit;*.alert;*.emerg;cron.*;auth,authpriv.* @localhost:10514' | sudo tee -a  /etc/rsyslog.d/32-graylog2.conf

#Restart All Services
echo "Restarting All Services Required for Graylog2 to work"

sudo service elasticsearch restart
sudo service mongodb restart
sudo service graylog2-server restart
sudo service rsyslog restart
sudo service apache2 restart

#All Done
echo "Installation has completed!!"
echo "Browse to IP address of this Graylog2 Server Used for Installation"
echo "IP Address detected from system is $IPADDY"
echo "Browse to http://$IPADDY"
echo "You Entered $SERVERNAME During Install"
echo "Browse to http://$SERVERNAME If Different"
echo "EveryThingShouldBeVirtual.com"
echo "@mrlesmithjr"

# KP valtoztatasa
mkdir -p /opt/graylog2-web-interface/tmp/cache
chmod 777 -R /opt/graylog2-web-interface/tmp/
Start the web-interface with the following:


Web interface indítása:

cd /opt/graylog2-web-interface/ ; /usr/local/rvm/gems/ruby-1.9.2-p320/bin/passenger  start -e production | logger -t graylog-web-interface &

Tapasztalatok:

A telepítése elég összetett, több komponensét forrásból kell telepíteni. Az egyes komponensek verziójára is oda kell figyelni, mivel a rendelkezésre álló információk alapján vannak inkompatibilitási problémák az egyes komponensek eltérő verziói között. A Graylog2 nem tartalmaz előre definiált parser-eket, így minden nekünk kell beállítani. Telepítés után a 3000-es porton hallgat a web-interface. Böngészőből ide kell kapcsolódni. A rendszer szinte minden paramétere a webes felületén keresztül módosítható. A graylog2 server és a Web-interface egymástól elkülönítve fut, de a konfiguráció első sorban a web- interface-n keresztül végezhető. A Graylog2 felhasználó kezelése egyszerű és könnyen átlátható, paraméterezhető, viszont néhány funkció (pl. automatikus riportküldés) csak külső plugin segítségével oldható meg. Az erőforrásokat a vártnál jobban kihasználja.Kulcsszavak: linux, logelemzés, syslog

Új hozzászólás: